ബി.എസ്.എന്‍.എല്‍. ലാന്‍ഡ് ലൈനില്‍നിന്ന് ഇനി സമ്പൂര്‍ണ സൗജന്യകോള്‍..

Share this News with your friends

ബി.എസ്.എന്‍.എല്‍. ലാന്‍ഡ് ലൈനില്‍നിന്ന് ഇനി എല്ലാ നെറ്റ്വര്‍ക്കിലേയ്ക്കും സൗജന്യമായി വിളിക്കാം. നിലവില്‍ നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ 240 രൂപ മാസവാടകയ്ക്ക് ലാ
ന്‍ഡ്ലൈനില്‍നിന്ന് ബി.എസ്.എന്‍.എല്‍. മൊബൈലിലേക്കും ലാന്‍ഡ് ലൈനിലേക്കും മാത്രമായിരുന്നു സൗജന്യവിളി. ഇനിമുതല്‍ എല്ലാ നെറ്റ്വര്‍ക്കിലേക്കും സൗജന്യം ലഭ്യമാകും…

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *