അടിമാലി ഈസ്റ്റേണ്‍ പബ്ലിക് സ്‌കൂളില്‍ സാഹിത്യശില്‍പശാലയും പ്രതിഭാസംഗമവും കുട്ടികളുടെ പുസ്തകോത്സവവും സംഘടിപ്പിച്ചു

Share this News with your friends

അടിമാലി ഈസ്റ്റേണ്‍ പബ്ലിക് സ്‌കൂളില്‍ സാഹിത്യശില്‍പശാലയും പ്രതിഭാസംഗമവും കുട്ടികളുടെ പുസ്തകോത്സവവും സംഘടിപ്പിച്ചു.കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി മുന്‍ സെക്രട്ടറി പായിപ്ര രാധാകൃഷ്ണന്‍ ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.കുട്ടികള്‍ക്കായി നടത്തിയ ചിത്രരചനാ ക്ലാസിന് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് വാസുദേവന്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി

സാഹിത്യശില്‍പശാലയും പ്രതിഭാസംഗമവും കുട്ടികളുടെ പുസ്തകോത്സവവും സംഘടിപ്പിച്ചു

അടിമാലി ഈസ്റ്റേണ്‍ പബ്ലിക് സ്‌കൂളില്‍ സാഹിത്യശില്‍പശാലയും പ്രതിഭാസംഗമവും കുട്ടികളുടെ പുസ്തകോത്സവവും സംഘടിപ്പിച്ചു.കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി മുന്‍ സെക്രട്ടറി പായിപ്ര രാധാകൃഷ്ണന്‍ ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.കുട്ടികള്‍ക്കായി നടത്തിയ ചിത്രരചനാ ക്ലാസിന് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് വാസുദേവന്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി

Posted by Channel Today on Sunday, July 7, 2019

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *