തോക്കുപാറ സര്‍ക്കാര്‍ യു പി സ്‌കൂളില്‍ നടത്തിയ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടന്നു

Share this News with your friends

കാര്‍ഷിക വൃത്തിയുടെ പുതിയ സംസ്‌ക്കാരം വളര്‍ത്താന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് തോക്കുപാറ സര്‍ക്കാര്‍ യു പി സ്‌കൂളില്‍ നടത്തിയ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടന്നു.തക്കാളിയും വെണ്ടയും വഴുതനയും ഉള്‍പ്പെടെ 350 ഗ്രോബാഗുകളിലായിട്ടാണ് പച്ചക്കറി കൃഷിയിറക്കിയിരുന്നത്.പഠനത്തോടൊപ്പം കുട്ടികളില്‍ കാര്‍ഷിക സംസ്‌ക്കാരം കൂടി വളര്‍ത്തുകയായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *