സ്കൂളുകളിലെ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ ഡിസംബർ 9 മുതൽ

Share this News with your friends

സ്കൂളുകളിലെ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ ഡിസംബർ 9 മുതൽ 20 വരെ നടക്കും. ഒന്നു മുതൽ അഞ്ച് വരെയും 10 മുതൽ 12 വരെയും ക്ലാസ്സുകൾക്ക് രാവിലെയാണ് പരീക്ഷ. 6 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷവും. അതേസമയം
എസ്എസ്എൽസി മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 12 മുതൽ 18 വരെയാണ് ഐടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 20 മുതൽ മാർച്ച് മൂന്നുവരെ നടത്തും ഇതിന്റെ മോഡൽ പരീക്ഷ ജനുവരി 31 നകം പൂർത്തിയാകും. ഫെബ്രുവരി 5 മുതൽ മാർച്ച് 5 വരെ ആണ് ഹയർസെക്കൻഡറി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ. എസ്എസ്എൽസി ഹയർസെക്കൻഡറി വാർഷിക പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 10 മുതൽ 26 വരെ നടക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് നടത്താനിരുന്ന എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ ഹയർസെക്കൻഡറി ഒപ്പം രാവിലെ തെക്കുമാറി ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 10 മുതൽ 27 വരെയാണ്.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *