മാലിന്യ സംസ്‌ക്കരണ രംഗത്ത് പുതിയ പരീക്ഷണവുമായി അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Share this News with your friends

മാലിന്യ സംസ്‌ക്കരണ രംഗത്ത് പുതിയ പരീക്ഷണവുമായി അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.വീടുകളുടെ അടുക്കളയില്‍ കിച്ചന്‍ ബിന്നുകള്‍ സ്ഥാപിച്ച് അളുക്കള മാലിന്യം ഫലപ്രദമായി സംസ്‌ക്കാരിക്കാനാണ് പഞ്ചായത്ത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ കിച്ചന്‍ ബിന്‍,ബയോഗ്യാസ് എന്നിവയുടെ പരിചയപ്പെടുത്തല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തോഡിറ്റോറിയത്തില്‍ നടന്നു.
……….

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *