അടിമാലിക്കാര്‍ക്ക് കൗതുകമായി വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്ന പാമ്പ്

Share this News with your friends

നാട്ടുമ്പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സാധാരണ പാമ്പുകളെ മാത്രം കണ്ടുപരിചയമുള്ള അടിമാലിക്കാര്‍ക്ക് കൗതുകമായി വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്ന പാമ്പ്. വനാന്തരങ്ങളില്‍ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന പറക്കാന്‍ കഴിവുള്ള ക്രിസോഫീലീയ ഓര്‍ണാട്ടാ എന്ന പാമ്പിനത്തെയാണ് അടിമാലി കാംകോ ജംഗ്ഷനില്‍ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത്.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *