വനിതാ കമ്മീഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥ സഹകരണം അപര്യാപ്തമെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ എം.സി ജോസഫൈന്‍ .

Share this News with your friends

വനിതാ കമ്മീഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥ സഹകരണം അപര്യാപ്തമെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ എം.സി ജോസഫൈന്‍ . ഇടുക്കി കളക്ട്രേറ്റ് ഹാളില്‍ നടന്ന അദാലത്തിന് ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവര്‍.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *