എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ രജിസ്റ്റർചെയ്തത് 35 ലക്ഷം പേര്‍, തൊഴിൽ കിട്ടിയവർ 42,000

Share this News with your friends

സംസ്ഥാനത്ത് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ രജിസ്റ്റർചെയ്ത തൊഴിൽരഹിതർ 35.21 ലക്ഷം പേരുണ്ടെങ്കിലും നാലുവർഷത്തിനിടെ തൊഴിൽ ലഭിച്ചത് 42,685 പേർക്ക് മാത്രം. ഓരോ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിലും വിവിധ തസ്തികകളിലായി വിവിധ സംവരണ വിഭാഗങ്ങളിൽ സീനിയോറിറ്റിയുള്ളവർക്കാണ് നിയമനം ലഭിച്ചത്.

ഏറ്റവുംകൂടുതൽ നിയമനം ലഭിച്ചത് എറണാകുളത്താണ് 6570 പേർക്ക്.  ഏറ്റവും കുറവ് ഇടുക്കിലും ( 1346) ,വയനാട്ടിലും (1,509 ).തിരുവനന്തപുരത്താണ് കൂടുതൽ പേർ രജിസ്റ്റർചെയ്തത്. 5,42,037. കുറവ് കാസർേകാട്ടും-91,327.

സർക്കാർവകുപ്പുകളിലും സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള മറ്റുസ്ഥാപനങ്ങളിൽ കരാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ താത്കാലിക നിയമനങ്ങളും എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖേന നിയമിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. സർക്കാർ, അർധസർക്കാർ, ബോർഡ്, കമ്പനി, കോർപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പി.എസ്.സി നിയമനത്തിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടാത്ത ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങൾക്ക് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്‌ചേഞ്ചുകളുടെ സേവനം നിർബന്ധമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ വകുപ്പ് മേധാവികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകും.

തൊഴിൽ നേടിയവർ

ജില്ല – തൊഴിൽരഹിതർ – നിയമനവിവരം ( 2019 ഡിസംബർ വരെ)

തിരുവനന്തപുരം 5,42,037 – 5,652

കൊല്ലം 3,80,685 – 2,728

ആലപ്പുഴ 2,97,607 – 3,889

പത്തനംതിട്ട 1,27,592 – 1,602

കോട്ടയം 2,10,819 – 2564

ഇടുക്കി 1,05,375 – 1346

എറണാകുളം 3,35,218 – 6570

തൃശ്ശൂർ 2,70,177 – 3124

പാലക്കാട് 2,42,716 – 2654

മലപ്പുറം 2,63,485 – 2693

കോഴിക്കോട് 3,61,650 – 4408

വയനാട് 94,020 – 1509

കണ്ണൂർ 1,99,077 – 2246

കാസർകോട് 91,327 – 1700

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *