പരമ്പരാഗത വിത്തിനങ്ങൾ തിരികെ; പദ്ധതിയുമായി വനംവകുപ്പ്

Share this News with your friends

ഇടുക്കിയിലെ ആദിവാസിക്കുടികളിൽ നിന്നും അന്യംനിന്ന് പോകുന്ന പരമ്പരാഗത വിത്തിനങ്ങളെ തിരികെയെത്തിക്കുന്നതിന് പദ്ധതിയുമായി വനംവകുപ്പ്. ആദിവാസി മേഖലകളില്‍ കരനെൽ കൃഷിയും തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ആരംഭിച്ചത്. ചിന്നാർ ചെമ്പകക്കാട് കുടിയിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ കരനെല്‍ കൃഷി തുടങ്ങിയത്. ആദിവാസിക്കുടിയിലെ പോഷകാഹാരക്കുറവ് പരിഹാരിക്കുന്നതിനും, പരമ്പരാഗത വിത്തിനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് പുനർജീവനം പദ്ധതി തുടങ്ങിയത്.

ആദിവാസിക്കുടികളിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാകുന്ന റാഗിയും, കേപ്പയും അടക്കമുളള തനത് കൃഷികൾ തിരിച്ചെത്തിക്കും. ചിന്നാർ തായണ്ണൻ കുടിയിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി വിജയിക്കുകയും ദേശീയതലത്തിൽ അംഗീകാരവും ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പമാണ് കുടികളിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങിയ കരനെൽ കൃഷി കൂടി തിരികെയെത്തിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. ചിന്നാർ ചെമ്പക്കക്കാട്ട് കുടിയിലാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കരനെല്ലിനങ്ങൾ കൃഷിയിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

നിലവിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൃഷിയിൽ നിന്ന് വിത്ത് ശേഖരിച്ച് വരും വർഷത്തിൽ കൃഷി വിപുലമാക്കുകയും തുടർന്ന് മറ്റ് കുട്ടികളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം. വിത്തും മറ്റ് സഹായങ്ങളും വനം വകുപ്പാണ് എത്തിച്ച് നൽകുന്നത്. 22 ഇനം വിത്തുകൾ വിതച്ചെങ്കിലും പതിനെട്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് ഇവിടെ വിജിയിച്ചത്. കടുത്ത വരൾച്ചയെ പോലും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നതും അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളതുമായ വിത്തുകളാണ് ഇവ.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *