ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിലേക്കു മൂന്നു ആംബുലന്‍സുകള്‍ കൂടി

Share this News with your friends

ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ ജില്ലയില്‍   ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് പുതിയതായി  ലഭിച്ച മൂന്ന് ആംബുലന്‍സ് കളുടെ സേവനം ഹൈറേഞ്ച് ഇന്ന്  മുതല്‍
ഹൈറഞ്ചു   മേഖലയില്‍ ലഭിക്കും.
നെടുങ്കണ്ടം താലുക്ക് ആശുപത്രി, ചിത്തിരപുരം, ദേവികുളം സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഈ ആംബുലന്‍സുകളുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നത്. കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ
ആംബുലന്‍സുകളുടെ സേവനം ജില്ലയ്ക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാകും.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *