ഷെല്‍ഫുകളില്‍ ഒതുങ്ങി ക്രിസ്മസ് ആശംസാ കാര്‍ഡുകള്‍

Share this News with your friends

ആശംസാ കാര്‍ഡുകളെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ക്രിസ്മസ് കാര്‍ഡുകളായിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. സൗഹൃദത്തിന്റെയും പ്രണയത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും വാക്കുകളും വര്‍ണങ്ങളുമായി ക്രിസ്തുമസ്, പുതുവത്സര സന്ദേശങ്ങളും ആശംസകളും അടങ്ങിയ ഇത്തരം കാര്‍ഡുകള്‍ ചെന്ന് എത്താത്ത വഴികളില്ല. കോവിഡ് എത്തിയതും…. വിദ്യാലയങ്ങള്‍ അടച്ചതോടെയും ആശംസാ കാര്‍ഡുകള്‍ വിറ്റ് പോകാതെ ഷെല്‍ഫുകളില്‍ ഇരിപ്പാണ്…

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *