കോവിഡ് : ജില്ലയില്‍ 15 സെക്ടറല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റുമാരെ നിയമിച്ചു

Share this News with your friends

കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ  ഭാഗമായി  സര്‍ക്കാര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവധ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍, സാമൂഹ്യഅകലം തുടങ്ങിയവ ജില്ലയില്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിലേക്കായി സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജില്ലയില്‍  15 സെക്ടറല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റുമാരെ  ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റുകൂടിയായ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ നിയമിച്ചു.  രണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലേക്കായി ഒരു സെക്ടറല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് എന്നവിധമാണ്  സെക്ടറല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്മാരെ  നിയമിച്ചിട്ടുളളത്.  പൊതുജനങ്ങള്‍ കൂടിച്ചേരുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഏതു സമയത്തും പരിശോധന നടത്തുന്നതിനും കോവിഡ് മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്തതായി കണ്ടെത്തുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഉചിതമായ നിയമ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സെക്ടറല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്മാര്‍#ോക്ക്  അധികാരമുണ്ട്.  ജില്ലയില്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി  പാലിക്കേണ്ടതാണെന്നും  വീഴ്ച വരുത്തുന്നവര്‍ക്കെതിരായി കര്‍ശന നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *