കേരളത്തില്‍ സ്വര്‍ണവില കുറഞ്ഞു

കേരളത്തില്‍ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഇന്ന് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് 3,570 രൂപയും പവന് 28,560 രൂപയുമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ നിരക്ക്. ആഗസ്റ്റ് 29 ന്  ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിലയിലായിരുന്നു സ്വര്‍ണം. പവന്

Read more

കേരളത്തില്‍ സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും ഉയരുന്നു, റെക്കോര്‍ഡ് തകര്‍ത്ത് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുമോയെന്ന് ആശങ്ക

സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും വര്‍ധിക്കുന്നു. പവന് 27,920 രൂപയും ഗ്രാമിന് 3,490 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. ആഗസ്റ്റ് 18 ന് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിലായിരുന്നു സ്വര്‍ണവില. ഗ്രാമിന്  3,500 രൂപയും പവന് 28,000

Read more

സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും റെക്കോര്‍ഡ് തകര്‍ത്ത് മുന്നോട്ട്;

സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും റെക്കോര്‍ഡ് ഭേദിച്ച് വന്‍ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. പവന് ഇന്ന് 200 രൂപയാണ് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഉണ്ടായ വര്‍ധന. ഗ്രാമിന് ആഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് 3,325 ആയിരുന്ന സ്വര്‍ണവില ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 3,350

Read more

കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണവില കുറഞ്ഞു

കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഇന്ന് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് 3,210 രൂപയും പവന് 25,680 രൂപയുമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ നിരക്ക്. ഗ്രാമിന് 30 രൂപയും പവന് 240 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇന്നലെ

Read more

കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണവില കുറഞ്ഞു

കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഇന്ന് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് 3,220 രൂപയും പവന് 25,760 രൂപയുമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ നിരക്ക്. ഗ്രാമിന് 25 രൂപയും പവന് 200 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇന്നലെ

Read more

കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും കൂടി

കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഇന്ന് വീണ്ടും വര്‍ധന രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് 3,245 രൂപയും പവന് 25,960 രൂപയുമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ നിരക്ക്. ഗ്രാമിന് 30 രൂപയും പവന് 240 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് കൂടിയത്.

Read more

തൊട്ടാല്‍ പൊള്ളും; സ്വര്‍ണവില സര്‍വ്വകാല റെക്കോര്‍ഡില്‍

കുതിച്ചുയര്‍ന്ന് സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ എത്തി. പവന് 200 രൂപ കൂടി 26120 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 3265 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വിലയാണ് ഇന്ന് സ്വര്‍ണത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 25920

Read more

പൊന്നും വില: സ്വര്‍ണവില സര്‍വ്വകാല റെക്കോര്‍ഡില്‍

സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ. പവന് 200 രൂപ കൂടി 25920 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 3240 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വിലയാണ് ഇന്ന് സ്വര്‍ണത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 25,800 രൂപയായിരുന്നു ഇതിന്

Read more

അമ്പോ ! ഇത് തീവില, റെക്കോര്‍ഡ് തിരുത്തി വീണ്ടും സ്വര്‍ണവില കുതിക്കുന്നു

സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും റെക്കോര്‍ഡ് തകര്‍ത്ത് മുന്നോട്ട്. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 35 രൂപയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണത്തിന് ഉയര്‍ന്നത്. പവന് 280 രൂപ കൂടി. ഗ്രാമിന് 3,225 രൂപയുടെ പവന് 25,800 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ

Read more

കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണവില കൂടി

കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഇന്ന് വര്‍ധന രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് 3,205 രൂപയും പവന് 25,640 രൂപയുമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ നിരക്ക്. ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും പവന് 120 രൂപയുമാണ് ഇന്നലെ രാവിലത്തെ നിരക്കിനെ

Read more